วิธีหาตำแหน่งจุดปัก วิธีปักชื่อนักเรียนด้วยจักร สำหรับเสื้อนักเรียนแบบต่างๆ

วิธีใช้ไม้วัดจุดตำแหน่งปักชื่อนักเรียน นวัตกรรมใหม่ จาก PINN SHOP รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ ง่าย ใครก็วัดได้ ไม่ต้องใช้ประสบการณ์

การเลือกใช้ USB Flash Drive ที่เหมาะกับจักรปักคอมพิวเตอร์

การที่เราจะสามารถสั่งจักรปักคอมพิวเตอร์ให้ทํางานนั้นจะต้องมีลายปัก โดยลายปักมาจากหลายแหล่ง อาทิ ลายปักในจักรปักเอง ลายปักที่โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต หรือ ลายปักที่เกิดจากการสร้างลายปักด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อเราจะนําลายปักมาใช้กับจักรปักเราจะต้องมีตัวกลางที่ช่วยเซพข้อมูลที่เป็นไฟล์ลายปักจากคอมพิวเตอร์มาเชื่อมกับตัวจักรปัก ซึ่งตัวกลางที่ว่านั้นก็คือ “USB Flash Drive” ในบทความนี้จะมาแนะนำการใช้งาน  “USB Flash Drive” รวมไปถึงข้อพึงระวังเพื่อเป็นแนวทางในเราทํางานได้อย่างราบรื่น

วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปักชุดนักเรียน

วัสดุและอุปกรณ์เสริมเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเตรียมไว้ครบถ้วน จะทำให้งานปักมีคุณภาพและเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปักชื่อนักเรียนประกอบไปด้วย 1. ปากกามาร์คตําแหน่ง 2.สายวัดหรือไม้บรรทัดกะระยะ 3.กรรไกรเล็มด้าย 4.เข็มปัก 5.แผ่นรองปัก 6.ไหมปัก 7.ด้ายล่าง 8.แท่นวางหลอดด้าย 9. เทปกาวสองหน้าแบบบาง 9.สดึง 10. ที่เลาะด้าย