การเลือกใช้ USB Flash Drive ที่เหมาะกับจักรปักคอมพิวเตอร์

การที่เราจะสามารถสั่งจักรปักคอมพิวเตอร์ให้ทํางานนั้นจะต้องมีลายปัก โดยลายปักมาจากหลายแหล่ง อาทิ ลายปักในจักรปักเอง ลายปักที่โหลดมาจากอินเทอร์เน็ต หรือ ลายปักที่เกิดจากการสร้างลายปักด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ซึ่งเมื่อเราจะนําลายปักมาใช้กับจักรปักเราจะต้องมีตัวกลางที่ช่วยเซพข้อมูลที่เป็นไฟล์ลายปักจากคอมพิวเตอร์มาเชื่อมกับตัวจักรปัก ซึ่งตัวกลางที่ว่านั้นก็คือ “USB Flash Drive” ในบทความนี้จะมาแนะนำการใช้งาน  “USB Flash Drive” รวมไปถึงข้อพึงระวังเพื่อเป็นแนวทางในเราทํางานได้อย่างราบรื่น