วัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปักชุดนักเรียน

วัสดุและอุปกรณ์เสริมเป็นสิ่งที่เราต้องให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะวัสดุ/อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและเตรียมไว้ครบถ้วน จะทำให้งานปักมีคุณภาพและเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยวัสดุและอุปกรณ์ที่จําเป็นสําหรับการปักชื่อนักเรียนประกอบไปด้วย 1. ปากกามาร์คตําแหน่ง 2.สายวัดหรือไม้บรรทัดกะระยะ 3.กรรไกรเล็มด้าย 4.เข็มปัก 5.แผ่นรองปัก 6.ไหมปัก 7.ด้ายล่าง 8.แท่นวางหลอดด้าย 9. เทปกาวสองหน้าแบบบาง 9.สดึง 10. ที่เลาะด้าย